Disclaimer

Genom nyttjandet av denna webbplats accepterar användaren därigenom följande villkor:

Användarvillkor

För användningen av VILNUS AB webbplats gäller följande villkor (Allmänna villkor) samt i övrigt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. Genom användandet av materialet på denna webbplats åtar sig användaren utan begränsningar eller förbehåll att godta dessa Allmänna villkor. Eventuella övriga överenskommelser mellan användaren och VILNUS AB ersätts av dessa Allmänna villkor.

Informationen

VILNUS AB garanterar inte att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig eller tillgänglig. Användaren nyttjar således informationen på eget ansvar.  VILNUS AB friskriver sig från allt ansvar hänförligt till innehållet i den på webbplatsen publicerade informationen samt tillgängligheten till webbplatsen i övrigt.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av VILNUS AB. Eventuell obehörig användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk och  kan bli föremål för rättsliga åtgärder. VILNUS AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till sådan obehörig användning.

Integritetsskydd

VILNUS AB behandlar personlig information med största försiktighet. Personlig information utgörs bl.a. av namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress m.m. VILNUS AB använder den personliga information som lämnas på webbplatsen endast till att föra medlemsregister på QEforum.se samt fakturering av medlemmar.

Medlemskap, kostnad och fakturering m.m.

Kostnaden för medlemskap i QE-Forum är 3.000 kronor ex moms per år. Faktura avseende kostnaden för medlemskapet skickas till den postadress och/eller mailadress som lämnats av medlemmen vid dennes registrering av medlemskap. VILNUS AB förbehåller sig rätten att i tid till annan vidta justeringar avseende kostnaden och/eller faktureringsrutinen för medlemskapet.

Medlemskapet gäller 1 år från tidpunkten då gratismedlemskapet tog slut. För det fall du som medlem inte avslutar ditt medlemskap hos QE-Forum senast 1 månad före medlemskapets utgång förlängs medlemskapet per automatik med 1 år åt gången.

Vill medlemmen avsluta sitt medlemskap på QE Forum inom  skall en skriftlig anmälan skickas till .

Externa länkar

I de fall den publicerade informationen på webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser friskriver sig VILNUS AB från allt ansvar avseende innehållet på sådana externa webbplatser samt tillgängligheten till desamma.

Cookies

Den nu aktuella webbplatsen använder s.k. ”cookies”. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies samt ändamålet med användningen av dessa cookies. Webbplatsens användare ska också samtycka till att cookies används.

En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på användarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dess användare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien kan nyttjas för att följa en användares nyttjande på webbplatser som använder samma cookie.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på användarens dator och har således ett utgångsdatum. Den används exempelvis vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare nyttjar en webbplats lagras den här typen av cookies temporärt i användarens dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på användarens dator utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

QEforum.se använder båda typerna av cookies. Om du vill undvika lagring av cookies på din dator kan du blockera lagringen genom inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares instruktioner). Det kommer dock att begränsa webbplatsens funktionalitet.

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på ovan nämnda Allmänna villkor med svensk domstol som första instans.

Ladda ner användarvillkor | disclaimer

Disclaimer som pdf-fil för nerladdning (284.3 KiB)