Användning av personuppgifter

VILNUS AB med organisations nummer 556976-7899, Hasselgatan 16 , 57139 Nässjö är personuppgiftsansvarig i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204), PUL, för behandlingen av de personuppgifter som du som medlem lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas av VILNUS AB för att föra medlemsregister på QEforum.se samt fakturering av medlemmar.

Genom din registrering till medlemskap samtycker du till att VILNUS AB lagrar och använder de uppgifter du lämnar. VILNUS AB behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och diskretion och garanterar att dina uppgifter endast används av VILNUS AB.

Enligt 26 § personuppgiftslagen är VILNUS AB skyldig att, efter din skriftliga samt egenhändigt undertecknade begäran, kostnadsfritt lämna information om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Denna skyldighet gäller för VILNUS AB i förhållande till dig en gång per kalenderår.

För det fall sådana uppgifter behandlas ska skriftlig information lämnas avseende vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Enligt 28 § personuppgiftslagen har du rätt att efter begäran kräva rättelse i fråga om personuppgifter hänförliga till dig som behandlas av VILNUS AB. VILNUS AB är då skyldig att rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. I övrigt har du även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer någon ytterligare behandling av dina personuppgifter ej ske.

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande VILNUS AB behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

VILNUS AB, Hasselgatan 16, 571 39 Nässjö,